Oprocentowanie stałe
  •  Odnawialny w ROR   9%
  •  Okazjonalny do 24 miesięcy, kwota max 10.000,00 zł     10%
Oprocentowanie zmmienne
  •  Gotówkowe
    a) do 24 miesięcy WIBOR 3M + 7,50 p.p. marża
    b) powyżej 24 miesięcy WIBOR 3M + 8,00 p.p. marża
  •  Promocja
    a) do 36 miesięcy WIBOR 3M + 7,50 p.p. marża
    b) powyżej 36 miesięcy WIBOR 3M + 8,00 p.p. marża
  •  Na Start do 50.000,00 zł i 40 roku życia WIBOR 3M + 5,00 p.p. marża
  •  Mieszkaniowy WIBOR 3M + 3,50 p.p. marża
  •  Konsolidacyjny WIBOR 3M + 5,00 p.p. marża
  •  Pożyczka hipoteczna WIBOR 3M + 5,00 p.p. marża
  •  Karta kredytowa Visa i MasterCard WIBOR 12M + 8,00 p.p. marża
  •  Zadłużenie przeterminowane
    a) dla kredytów udzielonych do 31.01.2016 r. czterokrotność wysokości stopy
kredytu lombardowego NBP
    b) dla kredytów udzielonych po 31.01.2016 r. dwukrotność wysokości odsetek
za opóźnienie w stosunku rocznym.
Wysokość odsetek za opóźnienie
równa się sumie stopy referencyjnej
5,50 p.p.

Stawką bazową WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

Stawka bazowa WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Partnerzy banku