RACHUNKI
Rachunek bieżący 0,01%
 
KREDYTY
Oprocentowanie stałe
  •  W rachunku bieżącym 9,00%
  •  Obrotowy do 1 roku 10,00%
Oprocentowanie zmienne
  •  Obrotowy powyżej 1 roku WIBOR 3M + 8,00 p.p.
  •  Pomocowy WIBOR 3M + 4,00 p.p.
  •  Inwestycyjno - obrotowy WIBOR 3M + 4,50 p.p.
  •  Inwestycyjny celowy WIBOR 3M + 5,50 p.p.
  •  Unijny WIBOR 3M + 4,00 p.p.
  •  Zadłużenie przeterminowane
    a) Dla kredytów udzielonych do 31.01.2016 czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP
    b) Dla kredytów udzielonych po 31.01.2016 dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym.
Wysokość odsetek za opóźnienie to stopa referencyjnej + 5,50 p.p.

Stawką bazową WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

Partnerzy banku